tisdag 25 maj 2021

Jesus har grundat ett rike kring världen den vida

 


1. Jesus har grundat ett rike kring världen den vida,
samlar ett folk som vill kämpa i tro vid hans sida.
Riket ska stå,
folket ska salighet nå -
än ska dock andarna strida.

2. Ryktet om riket som löpeld till alla sej vänder.
Tungor som glöder kan höras i avlägsna länder. 
Ja, med Guds ord
väcker Guds Ande vår jord,
eldar på höjderna tänder. 

3. Jesus, vår Kristus, vår Konung, Guds Smorde med ära!
Kristus, vår Jesus, allsmäktige Frälsare kära!
Hos oss förbliv!
Var du vårt ljus och vårt liv,
allt vad vår själ kan begära!

4. Då på ditt ord ska det gladaste budskap utbredas,
också av oss ska då väg för ditt rike beredas.
Fest blir det då,
när både stora och små
låter sej fram till dej ledas.

5. Nådens och sanningens fullhet hos dej får vi möta,
sedan som kungar och präster vår kallelse sköta.
Hör nu vår bön:
låt i din kärlekssol skön
Gudsrikets frukter bli söta!

söndag 9 maj 2021

Låt oss med Maria betrakta


De ärorika mysterierna:

1. Låt oss med Maria betrakta
Jesus som stod upp igen,
låt oss be om det han vann oss,
liv i hans uppståndelses kraft.

2. Låt oss med Maria betrakta
Jesus som till himlen for, 
sitter på Guds högra sida,
låt oss be om hopp och tro.

3. Låt oss med Maria betrakta
Jesus som sin Ande sänt,
låt oss be att så Guds kärlek
från vårt hjärta flödar ut.

4. Låt oss med Maria betrakta
Jesus genom vilken hon
upphöjd blev till himlens glädje,
låt oss be om salig död.


5. Låt oss med Maria betrakta
Jesus som ska komma igen.
Ande, själ och kropp må helgas,
låt oss be om segerns krans.

Text: A.H. 24/4 2021 fritt efter romersk-katolsk introduktion till rosenkransbönerna
Musik: Wilhelm Brockhaus 1861 (42 år)

A C Rutström 300 år: Ni präster, Jesu sändebud

 


1. Ni präster, Jesu sändebud,
hans evangelium sprid ut
i dessa bistra tider!
Gå ut, men Hjälten låt gå främst,
blodsvittnen låt gå fram därnärmst,
så ljuset bäst sej sprider!
Se, nu är
tiden här!
Fäll ej modet,
men om Blodet
ni predike
även här i Sveriges rike!

2. Se, Lammet är allsmäktig Gud!
De faller för hans allmaktsljud
som honom fängsla vågar.
Han gör väl än så stor bedrift,
han är för helvetet ett gift,
för döden själv en plåga.
Så välan!
Gud, vår man,
du oss värje
här i Sverige,
styr i norden,
Gud, ja, över hela jorden!

3. Tryck värmen från din nådesol
hit upp till nordens kalla pol,
och låt nu livets Ande,
som du i ett profetiskt brev
till judafolket fordom skrev,
få vila i nordlanden!
Ymnigt strö
livets frö -
alla ställen
upp till fjällen,
låt dem bära
Sarons blomster, Lammets ära!

torsdag 6 maj 2021

Jesus, du som kunde lova

 1. Jesus, du som kunde lova:
"be i tro så ska ni få"
- vilken dyrbar, helig gåva
gav du inte åt oss då!

2. Löftesordet kan ej falla,
därpå grundar sej vårt hopp,
för den nyckeln springer alla
himlens lås och reglar opp.

3. Du är trofast och vill hålla
vad med ed du lovat, men
ack, vår otro, den kan vålla
att du måste dröja än.

4. Men besök oss likväl åter,
Andens pingstvind sänd oss här,
säg att du vår synd förlåter
och din väg oss gärna lär.

5. Tänk i nåd på Josefs skada,
bota Sions revor än,
låt oss snart få komma glada
inför dej med lov igen!

6. Här i hemmen många gånger
är du än en okänd Gud.
Väck då verklig syndaånger,
läk den sen med nådens bud!

7. Må du med din Ande viga
tjänare som sår din säd!
Och låt senapskornet stiga
till ett stort och skuggrikt träd.

8. Avvänd alla mörkrets pilar,
lossa alla träldomsband,
visa att din Ande vilar
ännu över Nordens land!

9. Men låt också andra trakter
av din vingård växa till,
du som oss från mörkrets makter
med ditt ord befria vill.

10. Tänk på dina barn i världen,
var de än befinner sej.
Styrk dem alla under färden
och bevara dem i dej!

11. Låt ej split och tvedräkt skilja
dem du dej till arv berett,
för det är din goda vilja
att de alla ska bli ett.

12. Du som stärker, du som gläder,
gör oss trogna i vårt kall,
låt de många lärdomsväder
inte komma oss på fall!

13. Du som ser vad vi behöver, 
ge oss det i rättan tid,
så att bägarn flödar över
av din tröst och nåd och frid.

14. Jesus, Jesus, du allena
är vår frid, vår säkra hamn.
Håll oss fasta vid det ena,
så vi fruktar rätt ditt namn!

15. Med din kärlek fyll din skara,
själv din boning bland oss tag!
Låt ett kraftigt "amen" vara
svaret på vår bön idag!


Text: Lina Sandell (ur "Pigrimsharpan"), ngt bearb. A.H.

måndag 4 maj 2020

När jorden förnyar sin grönskande skrud
1. När jorden förnyar
sin grönskande skrud
och ljusnande skyar
om våren ger bud,
från hav och från länder
en lovsång då går
till honom som vänder
all vinter i vår.
Upp reser sej livet
och klädes i prakt,
och allt stämmer samman
att prisa Guds makt
och eviga välde.
Halleluja!

2. När himmelska rösten
går ut med Guds ord,
sprids glädjen och trösten
kring hela vår jord.
Då löser sej banden,
betryckta får frid,
då knoppas i landen
en sällare tid.
Och jublande stiger,
mot himmelen förd,
den skönaste sång,
som här nere är hörd.
Dess ämne är Jesus.
Halleluja!

3. Ja kom, alla trogna,
till sång och till bön!
När fälten blir mogna,
då väntar vår lön.
Här gäller att verka
den tid som ska fly,
att krafterna stärka
och mödan ej sky.
Vid ordet och bönen
och lovsångens ton
vi stärks av Guds Ande
att kämpa i tron,
tills målet vi hunnit.
Halleluja!

lördag 25 april 2020

Kom, helige Ande, helige Gud1. Kom, helige Ande, helige Gud,
som tröstar oss i all vår nöd!
Du sänts till oss från himlens tron,
från Gud vår Fader och hans Son.
Kom, helige Ande, helige Gud!

2. Kom, helige Ande, helige Gud,
och ge oss kärlek till ditt ord.
Ja, tänd din eld som värma kan,
som ger oss kärlek till varann.
Kom, helige Ande, helige Gud!

3. Kom, helige Ande, helige Gud,
och lär oss tro på Jesus Krist!
I egen kraft går aldrig det,
men med din kraft kan allting ske. 
Kom, helige Ande, helige Gud!

4. Kom, helige Ande, helige Gud,
oss lys och led med Skriftens ord.
Ja, lär oss känna Fadern då,
liksom hans käre, ende Son.
Kom, helige Ande, helige Gud!

5. Kom, helige Ande, helige Gud,
du visar väg till himmelen.
Så helga ande, kropp och själ,
ja, ge oss mod att kämpa väl.
Kom, helige Ande, helige Gud!

6. Kom, helige Ande, helige Gud,
bli kvar hos oss i nöd och död.
Så tackar vi med jubelsång
idag och evigheten lång.
Kom, helige Ande, helige Gud!